تغییر

مار پله

مار و پله

لطفاً در زندگی مارپلّه بازی نکنید! چگونه در کار و زندگیمان مُدام مجبور نشویم به عقب برگردیم؟ ۸۰% از مردم اسیرِ چرخه‌هایِ تکراریِ زندگی هستند و فُرصت مطالعه و بازنگری کردنِ کارهایشان را ندارند. آنها عُمر و انرژیشان را با پرداختن به کارهای کم اهمیّت هدر می‌دهند!

ادامه نوشته »